Oferta dla szkół

Pałucki Ośrodek Rozwoju Oświaty wraz z Akademią Rozwoju MasterMind przygotował trzy podstawowe moduły szkoleniowe, zawierające szereg rozwiązań, wśród których z pewnością znajdziecie Państwo formy doskonalenia i tematy szkoleń, odpowiadające Waszym potrzebom. Jeśli jednak nasza oferta w jakimkolwiek stopniu nie spełnia Waszych oczekiwań, serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą placówką – nasz doradca dopasuje ofertę ośrodka do specyfiki Państwa zapytania.

Moduł 1 – Akademia Doświadczonego Nauczyciela

Akademia Doświadczonego Nauczyciela to oferta tematyczna będąca efektem współpracy Pałuckiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Akademii Rozwoju MasterMind oraz doświadczeń szkoleniowych i biznesowych Alfabiznes Wojciech Elszyn. Zaletą naszego wspólnego portfolio jest połączenie doświadczeń w zakresie specyfiki funkcjonowania oświaty oraz profesjonalnych rozwiązań, sprawdzonych na najbardziej wymagającej grupie odbiorców – klientach biznesowych. Nasze doświadczenia wskazały, że wiele umiejętności, na co dzień wykorzystywanych w otoczeniu biznesowym ma swoje odzwierciedlenie także w sytuacjach, w których stawiani są nauczyciele i dyrektorzy szkół. Stąd ta unikatowa oferta doskonalenia, odpowiadająca na coraz częściej zgłaszane potrzeby szkoleniowe nauczycieli.

Proponowane tematy dla pracowników dydaktycznych:

1. Skuteczna współpraca nauczyciela i szkoły z rodzicami.

2. Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu i pokonać stres?

3. Coaching i mentoring w pracy z uczniem.

4. Prowadzenie zebrań z rodzicami.

5. Autoprezentacja w pracy nauczyciela.

Proponowane tematy dla dyrektorów:

6. Rozwiązywanie konfliktów, negocjacje i mediacje.

7. Budowanie zespołów nauczycielskich.

8. Zarządzanie czasem.

Proponowane tematy dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu:

9. Dobre praktyki higieniczne i system HACCP w żywieniu zbiorowym.

10. Warsztaty doskonalące dla nauczycieli przedmiotów sektora AGRO.

11. Warsztaty doskonalące dla nauczycieli przedmiotów handlowych.

12. Seminarium doskonalące dla kierowników praktycznej nauki zawodu (Jak skutecznie prowadzić współpracę szkoły z pracodawcami).

 

Moduł 2 – Akademia Skutecznego Pedagoga

Akademia Skutecznego Pedagoga to program, który proponuje przede wszystkim rozwiązania, dotyczące radzenia sobie ze sprawami wychowawczymi, towarzyszącymi nauczycielom i innym pracownikom placówek oświatowych na co dzień. Oferta kierowana jest do wszystkich rodzajów szkół.

Proponowane tematy dla pracowników dydaktycznych:

1. Prowadzenie lekcji wychowawczych, dotyczących komunikacji interpersonalnych i wystąpień.

2. Trudne wychowawczo sytuacje i ich rozwiązywanie.

3. Trening umiejętności wychowawczych.

4. Techniki behawioralne w pracy wychowawczej.

5. Trening umiejętności społecznych i kontrola złości.

6. Postawy uczniowskie.

7. Dyscyplina w klasie.

8. Socjoterapia.

9. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i problemów w klasie i grupie przedszkolnej.

10. Umiejętności terapeutyczne nauczyciela.

11. Kontakt z dzieckiem w sytuacji pomagania.

12. Zamiast karania – jak utrzymać dyscyplinę w grupie przedszkolnej.

13. Radzenie sobie z agresją w grupie przedszkolnej. Zabawy dla odreagowania agresji.

14. Budowanie wewnętrznej emocjonalnej odporności dziecka.

15. Konstruktywne pochwały, czyli jak kształtować poczucie własnej wartości u dzieci.

16. Zachęcanie do samodzielności i współpracy.

17. Uczucia i emocje. Jak nazywać uczucia i na nauczyć dziecko, by radzio sobie z nieprzyjemnymi emocjami.

18. Granice i zasady Jak wyrażać oczekiwania i ograniczenia tak, aby były przez dziecko respektowane.

19. Sześciolatek w szkole – jak wspierać dziecko, by osiągnęło sukces w szkole.

20. Agresywne dziecko – jak nauczyć dzieci tworzenia i przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

 

Moduł 3 – Akademia Kreatywnego Metodyka

Akademia Kreatywnego Metodyka to moduł poświęcony w głównej mierze temu, jakimi metodami pracować z uczniami w konkretnych sytuacjach, aby osiągnąć zaplanowane cele dydaktyczne. Ze względu na genezę naszego Ośrodka oraz współpracę z trenerami, posiadającymi w tym zakresie bogate doświadczenie, organizowane przez nas formy doskonalenia skupiają się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z nowoczesnymi metodami nauczania.

1. Mnemotechniki i metody efektywnej nauki w codziennej pracy nauczyciela.

2. Koncentracja i podzielność uwagi – jak rozwijać pamięć i uwagę ucznia.

3. Przyspieszone uczenie się w profilaktyce i terapii – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

4. Metody aktywizujące w przedszkolu – zabawy rozwijające zdolności do skupiania uwagi i zapamiętywania.

5. Trening interpersonalny w klasie – przykłady zastosowania treningu w pracy dydaktycznej.

6. Praca metodą warsztatową – metodyka pracy z umiejętnościami i postawami.

7. Projekt edukacyjny – współpraca i odpowiedzialność uczniów w procesie uczenia się.

8. Modele uczenia się oraz systemy reprezentacji sensorycznej w klasie.

9. Aktywności rozwijające umiejętności uczenia się (dla dzieci najmłodszych) – stymulacja rozwoju różnych rodzajów inteligencji.