Regulamin „KONKURSU PISARSKIEGO MASTERMIND”

Poniżej prezentujemy Regulamin KONKURSU PISARSKIEGO MASTERMIND. W dniu 10.10.2016 roku, ze względu na pojawiające się zapytania i prośby o dopuszczenie do udziału w konkursie osób, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, postanowiliśmy przychylić się do tych wniosków, rozszerzając możliwość startu w konkursie (za zgodą rodziców/prawnych opiekunów) osoby, które ukończyły szesnasty rok życia. Pierwotną i aktualną wersja regulaminu oraz wzór zgody rodzica/prawnego opiekuna można pobrać na końcu strony. Zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin konkursu „KONKURS PISARSKI MASTERMIND”

Organizator
1. Organizatorem konkursu „KONKURS PISARSKI MASTERMIND” (dalej: Konkurs) i fundatorem nagród jest Alfabiznes Wojciech Elszyn, z siedzibą przy ul. Ułańskiej 9, 89-200 Kołaczkowo, NIP 554 251 13 14, adres koresp. ul. Toruńska 52/34, 86-050 Solec Kujawski, właściciel marki Akademia Rozwoju MasterMind www.mastermind.edu.pl ( dalej: Organizator)

Regulamin
1. Regulamin Konkursu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki uczestnictwa w niniejszym Konkursie.
2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora zmienionego, jednolitego tekstu Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo anulowania Konkursu bez podania przyczyny.
4. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu w na stronie internetowej Akademii Rozwoju MasterMind www.mastermind.edu.pl.

Warunki wzięcia udziału w Konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział osoby fizyczne, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby, które ukończyły szesnasty rok życia, za zgodą swoich prawnych opiekunów. Osoby niepełnoletnie razem z pracą konkursową powinny przesłać drogą mailową skan zgody, której wzór jest dostępny w Regulaminie konkursu (do pobrania na końcu Regulaminu).
2. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.

Czas trwania Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 06.10.2016 i kończy 28.10.2016 o godz. 24:00.
2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 6.11.2016.

Zasady i przebieg Konkursu
1. Organizator przeprowadza Konkurs na stronie konkursowej, dostępnej pod adresem: www.mastermind.edu.pl.
2. Przedmiotem konkursu jest napisanie przez Uczestnika krótkiej formy epickiej (utwory liryczne i dramatyczne nie będą oceniane przez Komisję Konkursową). Tematyka i gatunek utworu dowolne, jednak utwór powinien być powiązany z hasłem przewodnim konkursu, którym jest „Młodość” . W konkursie wezmą udział tylko utwory pisane prozą (może być to np. opowiadanie, nowela, miniatura, itp.). Utwór należy przesłać na adres e-mailowy konkurs@mastermind.edu.pl do dnia 28 października 2016 roku. Długość tekstu nie powinna przekraczać 10 000 znaków (dziesięć tysięcy znaków) licząc ze spacjami.
3. Dodatkowym obligatoryjnym warunkiem udziału w konkursie jest polubienie (kliknięcie Lubię to) profilu Akademii Rozwoju MasterMind na facebooku.
4. Uczestnik musi być autorem przesłanego Tekstu oraz posiadać do niego pełne prawa autorskie.
5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu i wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przeniesienie autorskich praw majątkowych zgłoszonego do Konkursu Tekstu na Organizatora oraz na jego publikację ze wskazaniem osoby Autora.
6. Komisja Konkursowa, dokona oceny zgłoszeń, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, kierując się subiektywną opinią i wyłoni siedmiu laureatów konkursu.
7. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani do odpowiedzi na email organizatora w ciągu 7 dni od otrzymania informacji potwierdzającej zwycięstwo w Konkursie. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z nagrody.
8. Nie jest możliwe wypłacenie zwycięzcom Konkursu równowartości nagrody w gotówce, ani przeniesienie praw do nagrody na inną osobę.
9. Każdy z uczestników Konkursu może przesłać maksymalnie trzy osobne (w osobnych wiadomościach e-mail) teksty konkursowe.
10. Każda praca przesłana na Konkurs powinna być oznaczona imieniem i nazwiskiem/nazwą Uczestnika, identycznym jak profil facebookowy, z którego została polubiona strona i udostępniony post konkursowy Akademii Rozwoju MasterMind na tym portalu.

Komisja konkursowa
1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992r (Dz. U. Z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzcy Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową (dalej Komisja). W skład Komisji wejdą 2-3 osoby wskazane przez Organizatora.

Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie jest siedem zaproszeń na warsztaty pisarskie, organizowane specjalnie w związku z konkursem przez Akademię Rozwoju MasterMind. Dodatkowo, teksty konkursowe oraz teksty tworzone w ramach warsztatów zostaną opublikowane wraz z oznaczeniem Autora na stronie internetowej Akademii Rozwoju MasterMind www.mastermind.edu.pl.
2. Zwycięzcy Konkursu, nagrody – zaproszenia na warsztaty – otrzymają drogą elektroniczną, wykorzystując dane podane podczas przesyłania zgłoszenia konkursowego.
3. Dane zwycięzców Konkursu zostaną wykorzystanie wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu oraz przekazania nagród, ogłoszenia wyników konkursu i oznaczenia autorstwa prac konkursowych; nie zostaną przekazane żadnym osobom trzecim ani użyte w celach marketingowych.
4. Koszty przesłania Nagród konkursowych pokrywa Organizator.
5. Warsztaty, będące nagrodą w Konkursie odbędą się w Bydgoszczy w dniach 19.11, 3.12 oraz 17.12.2016. Szczegółową agendę warsztatów Organizator prześle wraz z zaproszeniem laureatom konkursu. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na warsztaty czy ewentualnego zakwaterowania.

Prawa własności intelektualnej
1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem Tekstu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994, Nr 24, poz. 83), oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Tekstu.
2. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Tekstów będących utworami w rozumieniu wyżej wymienionej Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody zwycięzcom, nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonych Tekstów, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną w momencie podpisania umowy techniką, w szczególności techniczną magnetyczną, cyfrową lub techniką druku na dowolnym rodzaju materiału i dowolnym nośniku, w nakładzie w dowolnej wielkości;
b) utrwalanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie, zwielokrotnianie w dowolnej i nieograniczonej liczbie egzemplarzy każdą techniką magnetyczną, informatyczną, cyfrową, teleinformatyczną, telewizyjną, komputerową, multimedialną przy użyciu której będzie następować przesyłanie, nadanie, emisja, rozpowszechnienie i odbiór tekstu przez sieć komputerową, informatyczną, multimedialną, w tym internetową, kodowaną albo niekodowaną, przewodową albo bezprzewodową, naziemną albo satelitarną oraz niezależnie od rodzaju, charakteru, użytego formatu czy typu urządzenia nadawczego i odbiorczego,
c) rozpowszechnianie w sposób inny niż określony w pkt b powyżej, w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, za pomocą jakiegokolwiek nośnika lub urządzenia;
d) opublikowanie i rozpowszechnianie w Internecie oraz za jego pomocą, w szczególności wszelkie wykorzystanie Tekstu lub jego części, w tym wykorzystanie opracowania Tekstu w całości lub w części przy użyciu i wykorzystaniu każdego rodzaju sieci informatycznej, komputerowej, telefonicznej, multimedialnej, w tym internetowej, przewodowej lub bezprzewodowej, kodowanej lub niekodowanej, naziemnej lub satelitarnej, polegające w szczególności na:
– publikacji, umieszczeniu i rozpowszechnieniu na stronie internetowej (w tym domenie, serwerze lub portalu),
– wszelkiej innej ekspozycji za pośrednictwem sieci informatycznej, komputerowej, telefonicznej, multimedialnej w tym internetowej, pozwalającej na zapoznanie się z Tekstem przez ograniczoną lub nieograniczoną liczbę osób, w wybranym przez te osoby miejscu i czasie, albo z góry oznaczonym czasie;
– umieszczeniu i rozpowszechnieniu za pomocą aplikacji dla urządzeń mobilnych,
– udostępnianiu i przesyłaniu za pośrednictwem każdego rodzaju przewodowej i bezprzewodowej sieci komputerowej, informatycznej, telefonicznej, multimedialnej, w tym internetowej, do wybranego adresata, wybranej grupy adresatów albo nieograniczonego kręgu adresatów,
– publikowaniu i rozpowszechnianiu w każdej formie, formule, formacie czy technice stosowanej przy przesyłaniu, przetwarzaniu i odbiorze tekstu za pośrednictwem każdego rodzaju sieci informatycznej, telefonicznej, komputerowej, multimedialnej, w tym za pośrednictwem sieci internetowej,
– zezwalanie na wykonanie zależnych praw autorskich w zakresie eksploatacji przewidzianej w niniejszym ustępie;
e) opublikowanie w prasie, wydawnictwie książkowym, broszurze, formie e-book lub audio-book;
f) dokonywanie przedruków całości albo części utworu, oraz udostępnianie do przeglądów, wystaw i katalogów;
g) umieszczenie we wszelkich materiałach wykorzystywanych przez Zamawiającego;
h) tłumaczenie Tekstu na wszystkie języki;
i) używanie Tekstu lub jego opracowań we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy;
j) tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych;
4. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Teksty zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Tekstów przez Organizatora. W razie konieczności, zwycięzca, na żądanie Organizatora, podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich do zgłoszonych prac.
5. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

Reklamacje
1. Organem właściwym dla rozpatrywania reklamacji jest Komisja Konkursowa.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 5 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji Organizatorowi. Rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej są ostateczne.

Postanowienia końcowe
1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.mastermind.edu.pl w zakładce KONKURS.
2. Przesyłając pracę konkursową, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni akceptuje jego postanowienia.

Pliki do pobrania:

Regulamin aktualny (obowiązuje od 10.10.2016 roku)

Regulamin nieaktualny (obowiązywał do 9.10.2016 roku)

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na ucział w konkursie osoby niepełnoletniej.